Grade 5-6

2016 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2015 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2014 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2013 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2012 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2011 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2010 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2009 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2008 IKMC_Eng

Thời gian: 120 phút

Làm bài

2007 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2006 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2005 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2004 IKMC_Eng

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2017 IKMC_Eng

Thời gian: 75 phút

Làm bài