Grade 7-8

2016 IKMC_VN

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2015 IKMC_VN

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2014 IKMC_VN

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2013 IKMC_VN

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2012 IKMC_VN

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2011 IKMC_VN

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2009 IKMC_VN

Thời gian: 75 phút

Làm bài

2008 IKMC_VN

Thời gian: 75 phút

Làm bài