Upper Primary (Grade 5 - 6)

2007

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2008

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2009

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2010

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2011

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2012

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2013

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2014

Thời gian: 60 phút

Làm bài

2015

Thời gian: 60 phút

Làm bài