Khóa học

Khóa học cơ bản

Toán cơ bản - mở rộng lớp 1

Bao gồm các bài giảng và bài tập cơ bản lớp 1 theo chương trình Việt Nam, và một số chuyên đề mở rộng từ trong chương trình toán Mỹ và toán Singapore.

Số bài giảng: 1
Học bài

Toán cơ bản - mở rộng lớp 2

Bao gồm các bài giảng và bài tập cơ bản lớp 2 theo chương trình Việt Nam, và một số chuyên đề mở rộng từ trong chương trình toán Mỹ và toán Singapore.

Số bài giảng: 1
Học bài

Toán cơ bản - mở rộng lớp 3

Bao gồm các bài giảng và bài tập cơ bản lớp 3 theo chương trình Việt Nam, và một số chuyên đề mở rộng từ trong chương trình toán Mỹ và toán Singapore.

Số bài giảng: 49
Học bài

Bài tập cuối tuần - Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần

Số bài giảng: 39
Học bài

Toán cơ bản - mở rộng lớp 4

Bao gồm các bài giảng và bài tập cơ bản lớp 4 theo chương trình Việt Nam, và một số chuyên đề mở rộng từ trong chương trình toán Mỹ và toán Singapore.

Số bài giảng: 63
Học bài

Bài tập cuối tuần - Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần - Toán lớp 4

Số bài giảng: 39
Học bài

Toán cơ bản - mở rộng lớp 5

Bao gồm các bài giảng và bài tập cơ bản lớp 5 theo chương trình Việt Nam, và một số chuyên đề mở rộng từ trong chương trình toán Mỹ và toán Singapore.

Số bài giảng: 65
Học bài

Bài tập cuối tuần - Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần - Toán lớp 5

Số bài giảng: 39
Học bài
Khóa học violympic

Luyện thi Violympic lớp 3

Bao gồm hàng nghìn các câu hỏi violympic cơ bản và nâng cao lớp 3 giúp học sinh luyện thi hàng ngày.

 

Số chủ đề: 20
Học bài

Luyện thi Violympic lớp 4

Bao gồm hàng nghìn các câu hỏi violympic cơ bản và nâng cao lớp 4 giúp học sinh luyện thi hàng ngày.

Số chủ đề: 18
Học bài

Luyện thi Violympic lớp 5

Bao gồm hàng nghìn các câu hỏi violympic cơ bản và nâng cao lớp 5 giúp học sinh luyện thi hàng ngày.

Số chủ đề: 18
Học bài
Khóa học toán tiếng anh

Toán tiếng anh

Các chủ đề toán và khoa học bằng tiếng Anh
Trau dồi tiếng Anh, tiếp cận tri thức thế giới

Số chủ đề: 277
Miễn phí

Toán khoa học

Các chủ đề toán và khoa học bằng tiếng Anh
Trau dồi tiếng Anh, tiếp cận tri thức thế giới

Số chủ đề: 48
Miễn phí
Kỳ thi quốc tế

IMSO-SCIENCE

International Mathematics and Science Olympiad

Số bài thi: 42
Miễn phí

IMC

International Mathematics Competition

Số bài thi: 69
Miễn phí

IKMC

Toán Quốc tế Kangaroo

(International Kangaroo Math Contest)

Số bài thi: 156
Miễn phí

SASMO

Olympic Toán học Quốc tế Singapore & Châu Á 

(Singapore and Asian Schools Math Olympiads)

Số bài thi: 47
Miễn phí

IMAS

Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế

(International Mathematics Assessment for Schools)

Số bài thi: 63
Miễn phí

BEBRAS

Thách thức tư duy thuật toán Bebras

(Bebras Computational Thinking Challenge)

Số bài thi: 39
Miễn phí

APMOPS

Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

(Asia Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

Số bài thi: 16
Miễn phí

IMC (SINGAPORE)

International Mathematics Contest (Singapore)

Số bài thi: 9
Miễn phí

IMSO-MATH

International Mathematics and Science Olympiad

Số bài thi: 74
Miễn phí

AMC

Australian Mathemetics Competition

Số bài thi: 69
Miễn phí
Khóa học Scratch

Tự học lập trình Scratch cơ bản

Tự học lập trình Scratch cơ bản

Số bài giảng: 2
Học bài

Tự học lập trình Scratch nâng cao

Tự học lập trình Scratch nâng cao

Số bài giảng: 0
Học bài

Lập trình Game với Scratch

Lập trình Game với Scratch

Số bài giảng: 0
Học bài